رسانه خبری این تیتر

آموزش کامل فیزیک پایه یازدهم رشته های تجربی و ریاضی

در این مطلب آموزش کامل تمام فصول فیزیک پایه یازدهم رشته های تجربی و ریاضی براساس برنامه زمانی تدریس گردآوری شده است.

به گزارش اینتیتر، با توجه به شیوع کرونا و آموزش مجازی مدارس، اینتیتر به تولید ویدیوهایی در زمینه تدریس فیزیک پایه یازدهم رشته های تجربی و ریاضی پرداخته و به صورت کاملا رایگان در اختیار مخاطبان نوجوانش قرار داده است.

بیشتر بخوانید: 

چگونه فیزیک بخوانیم؟ + ویدیو

 

جلسه اول

در این جلسه با مفهوم بار الکتریکی آشنا شده و اصل کوانتیده بودن بار و رابطه ی ریاضی محاسبه بار الکتریکی را میشناسیم . و با روش های باردار کردن اجسام با روش مالش آشنا می شویم.

مفهوم بار الکتریکی در فیزیک پایه یازدهم + ویدیو

جلسه دوم

در این جلسه با سه روش ( روش مالش -القا -تماس ) برای دادن بار الکتریکی با اجسام آشنا میشویم.

روش های باردار کردن اجسام در فیزیک پایه یازدهم + ویدیو

جلسه سوم

در این جلسه با ساختمان الکتروسکوپ آشنا میشویم و روش کار با آن را یاد میگیریم. روش باردار کردن الکتروسکوپ با القا را نیز میشناسیم.

الکتروسکوپ و روش کار با آن در فیزیک پایه یازدهم + ویدیو

جلسه چهارم

در این جلسه با مفهوم قانون کولن و فرمول ریاضی آن آشنا میشویم و چند مثال و تست از این رابطه حل میکنیم.

مفهوم قانون کولن و فرمول آن در فیزیک پایه یازدهم + ویدیو

جلسه پنجم

در این مطلب به آموزش مبحث قانون کولن در فیزیک پایه یازدهم رشته تجربی و ریاضی می پردازیم.

قانون کولن در فیزیک پایه یازدهم + ویدیو

جلسه ششم

در این جلسه با یک نکته در باره بر هم نهی نیروهای هم راستا و تعادل بار های الکتریکی آشنا میشویم و نیروهای الکتریکی که در یک راستا نیستند را بررسی میکنیم.

بر هم نهی نیروها در فیزیک پایه یازدهم + ویدیو

جلسه هفتم

در این جلسه با تعریف کیفی میدان الکتریکی و تعریف کمی آن و رابطه ریاضی آن آشنا می شویم.

میدان الکتریکی در فیزیک پایه یازدهم + ویدیو

 

جلسه هشتم

در این جلسه حالت خاصی از بر هم نهی میدان را بحث می کنیم که میدان برایند در یک نقطه صفر می شود و بر هم نهی میدانهایی که در یک راستا نیستند را با مثال هایی بررسی می کنیم.

برهم نهی میدان های الکتریکی در فیزیک پایه یازدهم + ویدیو

 

جلسه نهم

در این جلسه خطوط میدان و ویژگی این خطوط توضیح داده می شود و میدان الکتریکی یکنواخت را تعریف می کنیم و نیرویی که توسط میدان ها به با ر مثبت یا منفی وارد می شود را بررسی می کنیم.

رسم خطوط میدان الکتریکی و میدان یکنواخت در فیزیک پایه یازدهم + ویدیو

 

جلسه دهم

در این جلسه به بررسی پرسش ها و تمرینهای انتهای فصل اول در بخش قانون کولن و میدان الکتریکی می پردازیم.

حل تمرینهای فصل الکتریسیته در فیزیک پایه یازدهم + ویدیو

 

جلسه یازدهم

در این جلسه درباره مفهوم انرژی پتانسیل الکتریکی صحبت می کنیم و رابطه فیزیکی انرژی پتانسیل الکتریکی را از کار میدان بدست می آوریم.

انرژی پتانسیل الکتریکی در فیزیک پایه یازدهم + ویدیو

 

جلسه دوازدهم

در این جلسه درباره پتانسیل الکتریکی که مستقل از نوع و مقدار بار الکتریکی است صحبت می کنیم و رابطه آنرا با انرژی پتانسیل و میدان الکتریکی بدست می آوریم.

پتانسیل الکتریکی و رابطه آن با میدان الکتریکی در فیزیک پایه یازدهم + ویدیو

 

جلسه سیزدهم

در این جلسه با شناخت اجسام رسانا به نحوه توزیع بار الکتریکی در این اجسام می پردازیم و مثال هایی را بررسی می کنیم.

توزیع بار الکتریکی در رسانا در فیزیک پایه یازدهم + ویدیو

 

جلسه چهاردهم

در این جلسه در ادامه نحوه توزیع بار در اجسام رسانا به رابطه ریاضی چگالی سطحی در اجسام همگن می پردازیم و چند مثال عددی از این رابطه حل می کنیم.

چگالی بار الکتریکی در رسانا در فیزیک پایه یازدهم + ویدیو

 

جلسه پانزدهم

در این جلسه به حل پرسش ها و تمرینها ی آخر فصل در بخش انرژی پتانسیل الکتریکی می پردازیم.

حل تمرینهای فصل انرژی پتانسیل الکتریکی در فیزیک پایه یازدهم + ویدیو

جلسه شانزدهم

در این مطلب به آموزش خازن و ساختمان خازن در فیزیک یازدهم رشته های ریاضی و تجربی می پردازیم.

خازن و ساختمان خازن در فیزیک پایه یازدهم + ویدیو

 

جلسه هفدهم

در این جلسه تمرینهای بخش خازن در فیزیک پایه یازدهم رشته ریاضی را حل می کنیم. / در این جلسه تمرینهای خازن در فیزیک پایه یازدهم رشته تجربی را حل می کنیم.

حل تمرینهای بخش خازن در فیزیک پایه یازدهم رشته ریاضی + ویدیو

حل تمرینهای خازن در فیزیک پایه یازدهم رشته تجربی + ویدیو

 

جلسه هجدهم

در این جلسه به تعریف جریان الکتریکی می پردازیم و رابطه ریاضی آنرا بیان می کنیم و در ادامه به بیان قانون اهم می پردازیم و رابطه ولتاژ و جریان را برای رساناها بررسی می کنیم.

جریان و قانون اهم در فیزیک یازدهم + ویدیو

 

جلسه نوزدهم

در این جلسه به بررسی عوامل موثر در مقاومت الکتریکی می پردازیم و رابطه هر یک را با مقاومت بیان می کنیم  و درادامه به حل چند مثال دراین مورد می پردازیم.

عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی در فیزیک پایه یازدهم + ویدیو

 

جلسه بیستم

در این مطلب به آموزش نیروی محرکه و مدار الکتریکی در فیزیک پایه یازدهم رشته تجربی می پردازیم.

نیروی محرکه و مدار الکتریکی در فیزیک پایه یازدهم رشته تجربی + ویدیو

 

جلسه بیست و یکم

در این مطلب به آموزش نیروی محرکه الکتریکی و مدارهای تک حلقه فیزیک پایه یازدهم رشته ریاضی می پردازیم.

نیروی محرکه الکتریکی و مدارهای تک حلقه فیزیک پایه یازدهم رشته ریاضی + ویدیو

جلسه بیست و دوم

در این جلسه به حل پرسش ها و تمرینهای پایان فصل دوم کتاب درسی پایه یازدهم رشته تجربی ( بحث مقاومت و قانون اهم ـ عوامل موثر بر مقاومت و نیروی محرکه مولد) می پردازیم.

 

حل تمرینهای پایان فصل دوم فیزیک پایه یازدهم رشته تجربی + ویدیو

 

جلسه بیست و سوم

در این جلسه فرمول توان مصرفی در مقاومت ها و توان مولدها را بررسی می کنیم و به بررسی چند مثال می پردازیم.

توان در مدار های الکتریکی در فیزیک پایه یازدهم + ویدیو

 

جلسه بیست و چهارم

در این مطلب به آموزش مقاومت های متوالی در فیزیک پایه یازدهم رشته های تجربی و ریاضی می پردازیم.

مقاومت های متوالی در فیزیک پایه یازدهم + ویدیو

 

جلسه بیست و پنجم

در این مطلب به آموزش مقاومت های موازی در فیزیک پایه یازدهم رشته های تجربی و ریاضی می پردازیم.

مقاومت های موازی در فیزیک پایه یازدهم + ویدیو

 

جلسه بیست و ششم

در این مطلب به حل تمرینهای بخش توان در مدارهای الکتریکی در فیزک پایه یازدهم رشته ریاضی می پردازیم.

حل تمرینهای بخش توان در فیزیک پایه یازدهم ریاضی + ویدیو

 

جلسه بیست و هفتم

در این مطلب به حل تمرینهای بخش ترکیب مقاومت ها در فیزیک پایه یازدهم رشته ریاضی می پردازیم.

حل تمرینهای بخش ترکیب مقاومت ها در فیزیک پایه یازدهم ریاضی + ویدیو

 

جلسه بیست و هشتم

در این مطلب به حل تمرینهای بخش ترکیب مقاومت ها در فیزیک یازدهم رشته تجربی می پردازیم.

حل تمرینهای بخش ترکیب مقاومت ها در فیزیک یازدهم تجربی + ویدیو

 

جلسه بیست و نهم

در این مطلب به آموزش مغناطیس در فیزیک پایه یازدهم رشته های ریاضی و تجربی می پردازیم.

مغناطیس در فیزیک پایه یازدهم + ویدیو

 

جلسه سی ام

در این مطلب به آموزش میدان مغناطیسی حاصل از سیم راست در فیزیک پایه یازدهم رشته های ریاضی و تجربی می پردازیم.

میدان مغناطیسی حاصل از سیم راست در فیزیک پایه یازدهم + ویدو

 

جلسه سی و یکم

در این مطلب به آموزش نیروی وارد بر سیم در میدان مغناطیسی در فیزیک پایه یازدهم رشته های ریاضی و تجربی می پردازیم.

نیروی وارد بر سیم در میدان مغناطیسی در فیزیک پایه یازدهم + ویدیو

 

جلسه سی و دوم

در این مطلب به حل تمرینهای مغناطیس در فیزیک پایه یازدهم می پردازیم.

حل تمرینهای مغناطیس در فیزیک پایه یازدهم + ویدیو

 

جلسه سی و سوم

در این مطلب به آموزش میدان مغناطیسی حلقه حامل جریان الکتریکی در فیزیک پایه یازدهم ریاضی می پردازیم.

میدان مغناطیسی حلقه حامل جریان الکتریکی در فیزیک پایه یازدهم ریاضی + ویدیو

جلسه سی و چهارم

در این مطلب به آموزش میدان مغناطیسی حلقه حامل جریان الکتریکی در فیزیک پایه یازدهم تجربی می پردازیم.

میدان مغناطیسی حلقه حامل جریان الکتریکی در فیزیک پایه یازدهم تجربی + ویدیو

 

جلسه سی و پنجم

در این مطلب به آموزش میدان مغناطیسی سیملوله حامل جریان الکتریکی در فیزیک پایه یازدهم رشته های ریاضی و تجربی می پردازیم.

میدان مغناطیسی سیملوله حامل جریان الکتریکی در فیزیک پایه یازدهم + ویدیو

 

جلسه سی و ششم

در این مطلب به آموزش ویژگی مغناطیسی مواد در فیزیک پایه یازدهم رشته های تجربی و ریاضی می پردازیم.

ویژگی مغناطیسی مواد در فیزیک پایه یازدهم + ویدیو

 

جلسه سی و هفتم

در این مطلب به حل تمرینهای پایان فصل رشته ریاضی فصل سوم ( ۱۶- ۲۳ ) رشته تجربی فصل سوم ( ۱۱ ۱۶)  فیزیک پایه یازدهم می پردازیم.

حل تمرینهای پایان فصل سوم فیزیک پایه یازدهم + ویدیو

 

جلسه سی و هشتم

در این مطلب به آموزش پدیده القای الکترو مغناطیس فاراده در فیزیک پایه یازدهم رشته های ریاضی و تجربی می پردازیم.

پدیده القای الکترو مغناطیس فاراده در فیزیک پایه یازدهم + ویدیو

 

جلسه سی و نهم

در این مطلب به آموزش قانون القای فاراده و جریان القایی در فیزیک پایه یازدهم رشته های ریاضی و تجربی می پردازیم.

قانون القای فاراده و جریان القایی در فیزیک پایه یازدهم + ویدیو

 

جلسه چهلم

در این مطلب به آموزش القاگرها در فیزیک پایه یازدهم تجربی می پردازیم.

القاگر ها در فیزیک پایه یازدهم تجربی + ویدیو

 

جلسه چهل و یکم

در این مطلب به آموزش القاگرها در فیزیک پایه یازدهم رشته ریاضی می پردازیم.

القاگرها در فیزیک پایه یازدهم رشته ریاضی + ویدیو

 

جلسه چهل و دوم

در این مطلب به آموزش قانون لنز در فیزیک پایه یازدهم رشته های ریاضی و تجربی می پردازیم.

قانون لنز در فیزیک پایه یازدهم + ویدیو

جلسه چهل و سوم

در این مطلب به آموزش جریان متناوب در فیزیک پایه یازدهم ریاضی می پردازیم.

جریان متناوب در فیزیک پایه یازدهم ریاضی + ویدیو

 

جلسه چهل و چهارم

در این مطلب به آموزش جریان متناوب در فیزیک پایه یازدهم تجربی می پردازیم.

 

جریان متناوب در فیزیک پایه یازدهم تجربی + ویدیو

 

جلسه چهل و پنجم

در این مطلب به حل تمرینهای پایان فصل ۳ فیزیک پایه یازدهم رشته تجربی در بخش القای الکترو مغناطیس می پردازیم.

حل تمرینهای بخش القای الکترو مغناطیس در فیزیک پایه یازدهم تجربی + ویدیو

جلسه چهل و ششم

در این مطلب به حل تمرینهای پایان فصل چهارم فیزیک یازدهم در رشته ریاضی می پردازیم.

حل تمرینهای پایان فصل چهارم فیزیک یازدهم ریاضی + ویدیو

 

جلسه چهل و هفتم

در این مطلب به آموزش قانون دست راست برای تعیین جهت نیروی وارد بر ذره باردار در فیزیک یازدهم تجربی و ریاضی خواهیم پرداخت.

قانون دست راست برای تعیین جهت نیروی وارد بر ذره باردار در فیزیک یازدهم + ویدیو

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.