شهرداری تهران شایعه سیل در تجریش را تکذیب کرد

مدیرکل امور خدمات شهری شهرداری تهران گفت: هنوز ۱۰ درصد یک کانال اصلی در تجریش هم پر نشده است.