۴ تصمیم عجیب فوتبال ایران در ۴ دهه!

فوتبال ایران با تصمیم‌های خاص و عجیب در سال‌های گذشته عجین شده است؛ تصمیم‌هایی که هر چند اشتباه‌ بودن‌ آن‌ها از ابتدا محرز است اما با فشار یک یا چند فرد مسئول تصویب و اجرا می‌شوند و سال‌ها فوتبال کشور را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند.