محرومیت قلعه نویی رسما تعلیق شد

کمیته استیناف جدید ترین آرای خود را صادر کرد که یکی از آن‌ها تعلیق محرومیت امیر قلعه‌نویی است.