۶ نکته برای داشتن تغذیه سالم

هنگام تغذیه با نان و غلات نکات بسیار مهمی وجود دارد که باید به آن ها توجه کرد.

به گزارش اینتیتر به نقل از خراسان، در این مطلب با چند نکته آشنا می‌شویم.

۱- بهتر است برنج را به صورت کته مصرف کنید.

۲- بیشتر از نان های دارای سبوس (مثل نان جو و سنگک) استفاده کنید.

۳- بــرای کامــل کــردن ارزش غذایی پروتئیــن گــروه نــان و غــلات بهتــر اســت آن‌هــا را بــه صــورت مخلــوط بــا حبوبـات مصـرف کنیـد تـا همـه اسـید آمینه‌هـای ضـروری تامیـن شـود ماننـد عـدس پلـو، مـاش پلـو، باقـلا پلـو، عدسـی بـا نـان و…. نان‌هایـی را مصـرف کنیـد کـه فراینـد تخمیـر در آن‌هـا بـه طـور کامـل انجام شـده و اسـید فیتیک موجـود در خمیـر مهـار شـده باشـد.

۴- در نان‌هایـی کـه بـرای ور آمـدن خمیرشـان بـه جـای خمیـر مایـه از جـوش شـیرین اسـتفاده شـده باشـد عمـل تخمیـر انجـام نشـده است و اسـید فیتیـک موجـود در نـان مانـع جـذب فلـزات دو ظرفیتـی از جملـه آهـن، روی و کلسـیم موجـود در نـان می‌شـود. در نتیجـه کمبـود آهـن و کم خونـی ناشـی از آن و کمبـود روی و کلسـیم ایجـاد می‌شـود.

۵- انـواع غـلات بـو داده و کـم نمـک یـا بـدون نمـک مثـل برنجـک، گنـدم برشـته و ذرت بـو داده تنقلاتی بـا ارزش هسـتند. بــه جــای کیــک و شــیرینی خامــه ای و بیســکویت کــرم‌دار از بیســکویت ســبوس دار اســتفاده کنیــد.

۶- می توانیـد بـه جـای مصـرف برنـج در بیشـتر وعده‌هـای غذایـی از نـان سـبوس دار و ماکارونـی غنی شــده بــا فیبــر اسـتفاده کنیـد. استفاده از برنج قهوه ای که سبوس بیشتری دارد از برنج سفید بهتر است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.