رسانه خبری این تیتر
بایگانی برچسب

پرداخت مهریه

سرقت برای پرداخت مهریه

اعضای یک باند سرقت پس از دستبرد به کارگاه جواهرسازی وسوسه شدند و 2بار دیگر هم از آنجا سرقت کردند، اما در سومین سرقت سرنخی به جا ماند که باعث دستگیری آنها شد.