التهابات بازار خودرو چگونه برطرف خواهد شد؟

وعده افزایش تولید از آن وعده هایی است که تحقق آن می تواند بخشی از نابسامانی در بازار خودرو را علاج کند.