آموزش کامل فیزیک پایه دوازدهم رشته های تجربی و ریاضی

 

در این مطلب، آموزش کامل تمام فصول فیزیک پایه دوازدهم رشته های تجربی و ریاضی براساس برنامه زمانی تدریس گردآوری شده است.

به گزارش اینتیتر، با توجه به شیوع کرونا و آموزش مجازی مدارس، اینتیتر به تولید ویدیوهایی در زمینه تدریس فیزیک پایه دوازدهم رشته های تجربی و ریاضی پرداخته و به صورت کاملا رایگان در اختیار مخاطبان نوجوانش قرار داده است.

بیشتر بخوانید: 

چگونه فیزیک بخوانیم؟ + ویدیو

 

جلسه اول

در این جلسه با مفاهیم اولیه مثل بردار مکان بردار جابه جایی و مفهوم مسافت طی شده آشنا می شویم و فرمول محاسبه بردار سرعت و تندی را از سال نهم یاد آوری می کنیم.

مفاهیم اولیه حرکت شناسی در فیزیک پایه دوازدهم + ویدیو

جلسه دوم

در جلسه دوم به مبحث سرعت متوسط می پردازیم و نمونه مثال هایی برای محاسبه سرعت متوسط حل میکنیم. همچنین یاد میگیریم در نمودار مکان -زمان چطور سرعت متوسط را در بازه زمانی حساب کنیم.

سرعت متوسط و تعیین آن به کمک نمودار مکان -زمان در فیزیک پایه دوازدهم + ویدیو

جلسه سوم

در جلسه سوم نمونه تمرین هایی از محاسبه سرعت لحظه ای مطرح می شود و در نمودار مکان -زمان نشان می دهیم چگونه می توان سرعت لحظه ای را از شیب خط مماس بر نمودار تعیین کرد.

سرعت لحظه ای و تعیین آن به کمک نمودار در فیزیک پایه دوازدهم + ویدیو

جلسه چهارم

در این مطلب به آموزش مبحث شتاب متوسط و شتاب لحظه ای در فیزیک پایه دوازدهم رشته تجربی و ریاضی می پردازیم.

شتاب متوسط و شتاب لحظه ای در فیزیک پایه دوازدهم + ویدیو

جلسه پنجم

در این جلسه با تعریف حرکت یکنواخت آشنا میشویم و معادله حرکت را می نویسیم و و نمودارهای مکان -زمان و سرعت -زمان را رسم میکنیم. در پایان به حل تمرین های کتاب و حل چند نمونه مسئله می پردازیم.

حرکت یکنواخت در فیزیک پایه دوازدهم + ویدیو

جلسه ششم

در این جلسه به حل و بررسی پرسش ها و مسئله های فصل اول می پردازیم.

حل تمرین های فصل اول فیزیک پایه دوازدهم + ویدیو

 

جلسه هفتم

در این جلسه به حل تمرین های کتاب درسی رشته تجربی و ریاضی از سوال ۱۴ تا ۱۷ می پردازیم.

حل تمرینهای حرکت یکنواخت در فیزیک پایه دوازدهم + ویدیو

جلسه هشتم

در این جلسه به نوع دیگری از حرکت به نام حرکت با شتاب ثابت می پردازیم و معادلات و نمودارهای این حرکت را با حل چند مثال مورد بحث قرار می دهیم.

حرکت شتابدار ثابت در فیزیک پایه دوازدهم + ویدیو

 

جلسه نهم

در این جلسه در ادامه بحث حرکت شتابدار معادلات مکان زمان و مستقل از زمان را اثبات کرده و نمودارهای مکان زمان را برای این نوع حرکت مورد بررسی قرار می دهیم.

معادلات حرکت شتابدار و نمودارهای مکان زمان در فیزیک پایه دوازدهم + ویدیو

 

جلسه دهم

در این جلسه با حل تمرین های متن کتاب و حل چند تست به مهارت استفاده از نمودارها و معادلات می پردازیم.

حل تمرین و تست بخش حرکت شتابدار در فیزیک پایه دوازدهم + ویدیو

 

جلسه یازدهم

در این جلسه به حل تمرین های پایانی فصل حرکت بر خط راست در بخش حرکت شتابدار می پردازیم.

حل تمرین و پرسش های آخر فصل کتاب درسی فیزیک پایه دوازدهم + ویدیو

 

جلسه دوازدهم

در این جلسه بخش آخر فصل حرکت شناسی( حرکت سقوط آزاد ) را که در کتاب فیزیک رشته ریاضی مطرح شده تدریس کرده و به حل تمرینهای این بخش می پردازیم.

سقوط آزاد در فیزیک پایه دوازدهم + ویدیو

 

جلسه سیزدهم

در این جلسه در آغاز فصل دوم به بررسی نیرو و ویژگی های نیرو می پردازیم و قوانین اول و دوم نیوتون را توضیح داده و مثال هایی را مورد بررسی قرار می دهیم.

دینامیک و حرکت دایره ای در فیزیک پایه دوازدهم + ویدیو

 

جلسه چهاردهم

در این جلسه قانون سوم نیوتون را مطرح کرده و مثال هایی از آن حل می کنیم و در ادامه به شناخت نیروی وزن و مقامت شاره ( هوا ) می پردازیم.

قانون سوم نیوتون در فیزیک پایه دوازدهم + ویدیو

جلسه پانزدهم

در این جلسه در ادامه شناخت نیروهای خاص می پردازیم به نیروی عمودی تکیه گاه و عوامل موثر در این نیرو را مشخص می کنیم و چند نمونه تمرین حل میکنیم.

نیروی عمودی تکیه گاه در فیزیک پایه دوازدهم + ویدیو

جلسه شانزدهم

 در این جلسه در بحث نیروهای خاص به نیروی اصطکاک می پردازیم و در سه حالت نیروی اصطکاک را بررسی می کنیم و فرمول آنرا بیان می کنیم.

نیروی اصطکاک در فیزیک پایه دوازدهم + ویدیو

 

جلسه هفدهم

در این جلسه در ادامه بحث نیروهای خاص نیروی کشسانی فنر و نیروی کشش طناب را بررسی می کنیم و به حل چند مثال می پردازیم.

نیروی کشسانی فنر و نیروی کشش طناب در فیزیک دوازدهم + ویدیو

 

جلسه هجدهم

در این جلسه به حل تمرینها و پرسش های آخر فصل دوم در کتاب می پردازیم. این تمرینها از شماره ۱ تا ۱۴ در کتاب رشته ریاضی و تجربی قرار دارد.

حل تمرینهای دینامیک فصل دوم فیزیک پایه دوازدهم + ویدیو

 

جلسه نوزدهم

در این جلسه به تعریف تکانه می پردازیم و رابطه ریاضی آنرا بیان می کنیم . تغییرات تکانه یک جسم را بررسی کرده و در ادامه به حل چند تمرین و تست می پردازیم.

تکانه و قانون دوم نیوتون در فیزیک پایه دوازدهم + ویدیو

 

جلسه بیستم

در این مطلب به آموزش حرکت دایر ه ای در فیزیک پایه دوازدهم رشته ریاضی می پردازیم.

حرکت دایره ای در فیزیک پایه دوازدهم رشته ریاضی + ویدیو

 

جلسه بیست و یکم

در این مطلب به آموزش نیروی گرانشی در فیزیک پایه دوازدهم رشته تجربی می پردازیم.

نیروی گرانشی در فیزیک پایه دوازدهم رشته تجربی + ویدیو

 

جلسه بیست و دوم

در این مطلب به آموزش نیروی گرانشی و حرکت ماهواره ها در فیزیک پایه دوازدهم رشته ریاضی می پردازیم.

نیروی گرانشی و حرکت ماهواره ها در فیزیک پایه دوازدهم رشته ریاضی + ویدیو

جلسه بیست و سوم

در این مطلب به آموزش نوسان و موج در فیزیک پایه دوازدهم رشته های ریاضی و تجربی می پردازیم.

https://intitr.net/1399/09/16/%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%88-%d9%86%d9%88%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9/

جلسه بیست و چهارم

در این مطلب به حل تمرینهای پایان فصل فیزیک سوم پایه دوازدهم رشته های ریاضی و تجربی می پردازیم.

حل تمرینهای پایان فصل فیزیک سوم پایه دوازدهم + ویدیو

 

 

جلسه بیست و پنجم

در این جلسه به بررسی انرژی در حرکت هماهنگ ساده می پردازیم و نمودار انرژی جنبشی و پتانسیل و انرژی مکانیکی را رسم می کنیم و دوره آونگ ساده را محاسبه می کنیم و به حل چند نمونه تمرین امتحان نهایی می پردازیم.

انرژی در حرکت هماهنگ ساده و نوسانگر آونگ ساده در فیزیک پایه دوازدهم + ویدیو

 

جلسه بیست و ششم

در این جلسه به حل پرسش ها و تمرینهای پایان فصل سوم کتاب درسی پایه دوازدهم در مبحث نوسان دوره ای و حرکت هماهنگ ساده و انرژی در حرکت هماهنگ ساده می پردازیم.

حل تمرینهای پایان فصل فیزیک سوم پایه دوازدهم + ویدیو

 

جلسه بیست و هفتم

در این جلسه به تعریف موج و انواع موج از نظر انتشار موج می پردازیم و موج های عرضی وطولی را تعریف کرده و در ادامه به بررسی مشخصه موج می رسیم.

نوسان و موج در فیزیک پایه دوازدهم + ویدیو

 

جلسه بیست و هشتم

در این جلسه پدیده تشدید در حرکت نوسانی را تعریف کرده و به بررسی چند پدیده در این باره می پردازیم و آزمایش آونگ های بارتون را با یک فیلم توضیح می دهیم.

پدیده تشدید در فیزیک پایه دوازدهم + ویدیو

 

جلسه بیست و نهم

در این مطلب به آموزش امواج عرضی و الکترو مغناطیس در فیزیک پایه دوازدهم رشته های ریاضی و تجربی می پردازیم.

امواج عرضی و الکترو مغناطیس در فیزیک پایه دوازدهم + ویدیو

 

جلسه سی ام

در این مطلب به آموزش امواج طولی و شناخت موج صوتی در فیزیک پایه دوازدهم رشته های ریاضی و تجربی می پردازیم.

امواج طولی و شناخت موج صوتی در فیزیک پایه دوازدهم + ویدیو

جلسه سی و یکم

در این مطلب به آموزش شدت صوت و تراز شدت صوت در فیزیک پایه دوازدهم رشته های تجربی و ریاضی می پردازیم.

شدت صوت و تراز شدت صوت در فیزیک پایه دوازدهم + ویدیو

جلسه سی و دوم

در این مطلب به حل تمرینهای پایانی فصل سوم فیزیک پایه دوازدهم رشته های ریاضی و تجربی می پردازیم.

حل تمرینهای پایانی فصل سوم فیزیک پایه دوازدهم + ویدیو

 

جلسه سی و سوم

در مطلب زیر به آموزش بازتاب موج در فیزیک پایه دوازدهم رشته های ریاضی و فیزیک می پردازیم.

بازتاب موج در فیزیک پایه دوازدهم + ویدیو

 

جلسه سی و چهارم

در این مطلب به آموزش شکست موج در فیزیک پایه دوازدهم رشته های ریاضی و تجربی می پردازیم.

شکست موج در فیزیک پایه دوازدهم + ویدیو

 

جلسه سی و پنجم

در این مطلب به آموزش بر هم کنش امواج پراش و تداخل در فیزیک پایه دوازدهم ریاضی می پردازیم.

بر هم کنش امواج پراش و تداخل در فیزیک پایه دوازدهم ریاضی + ویدیو

 

جلسه سی و ششم

در این مطلب به آموزش امواج ایستاده در تار مرتعش در فیزیک پایه دوازدهم رشته ریاضی می پردازیم.

امواج ایستاده در تار مرتعش در فیزیک پایه دوازدهم ریاضی + ویدیو

 

جلسه سی و هفتم

در این مطلب به حل تمرینهای بخش تداخل و پراش در فیزیک پایه دوازدهم ریاضی می پردازیم.

حل تمرینهای بخش تداخل و پراش در فیزیک پایه دوازدهم ریاضی + ویدیو

 

جلسه سی و هشتم

در این مطلب به آموزش پدیده فوتو الکتریک در فیزیک پایه دوازدهم رشته ریاضی می پردازیم.

پدیده فوتو الکتریک در فیزیک پایه دوازدهم ریاضی + ویدیو

 

جلسه سی و نهم

در این مطلب به آموزش پدیده فوتوالکتریک در فیزیک پایه دوازدهم رشته تجربی می پردازیم.

پدیده فوتوالکتریک در فیزیک پایه دوازدهم تجربی + ویدیو

 

جلسه چهلم

در این جلسه به حل تمرینهای پایان فصل در قسمت فیزیک اتمی پدیده فوتو الکتریک می پردازیم. این تمرینها در کتاب درسی پایه دوازده رشته تجربی و ریاضی از تمرین ۱ تا ۶ است.

حل تمرینهای پدیده فوتو الکتریک در فیزیک پایه دوازدهم + ویدیو

 

جلسه چهل و یکم

در این جلسه تمرینهای پایان فصل پنجم فیزیک پایه دوازدهم رشته ریاضی از تمرین ۷ تا ۹ را حل می کنیم.

حل تمرینهای بخش فوتو الکتریک در فیزیک پایه دوازدهم ریاضی + ویدیو

 

جلسه چهل و دوم

در این مطلب به آموزش طیف خطی در فیزیک پایه دوازدهم رشته های ریاضی و تجربی می پردازیم.

طیف خطی در فیزیک پایه دوازدهم + ویدیو

 

جلسه چهل و سوم

در این مطلب به آموزش مدل اتمی رادفورد ـ بور در فیزیک پایه دوازدهم رشته های تجربی و ریاضی می پردازیم.

مدل اتمی رادفورد ـ بور در فیزیک پایه دوازدهم + ویدیو

 

جلسه چهل و چهارم

در این مطلب به آموزش طیف جذبی گاز هیدرژن اتمی و مدل بور در فیزیک پایه دوازدهم رشته های ریاضی و تجربی می پردازیم.

طیف جذبی گاز هیدرژن اتمی و مدل بور در فیزیک پایه دوازدهم + ویدیو

 

جلسه چهل و پنجم

در این مطلب به حل پرسش ها و مسئله های فصل ۵ رشته ریاضی( از سوال۱۰ تا ۱۷ ) و فصل ۴ تجربی ( از سوال ۷ تا ۱۴ ) فیزیک پایه دوازدهم می پردازیم.

حل پرسش های فصل فیزیک اتمی پایه دوازدهم + ویدیو

 

جلسه چهل و ششم

در این مطلب به آموزش ساختار هسته ، ایزوتوپ ـ نیروی هسته ای در فیزیک پایه دوازدهم فصل ۶ رشته ریاضی و فصل ۴ رشته تجربی می پردازیم.

آشنایی با فیزیک هسته ای در فیزیک پایه دوازدهم + ویدیو

 

جلسه چهل و هفتم

در این مطلب به آموزش پرتو زایی طبیعی در فیزیک پایه دوازدهم رشته ریاضی فصل ۶ و رشته تجربی فصل ۴ می پردازیم.

پرتو زایی طبیعی در فیزیک پایه دوازدهم + ویدیو

 

جلسه چهل و هشتم

با پرتوزایی مواد زمانی طول می کشد تا تعداد هسته های اولیه به نصف مقدار اولیه کاهش پیدا کند. این زمان را نیم عمر عنصر می نامند.

نیمه عمر ماده پرتوزا در فیزیک پایه دوازدهم + ویدیو

 

جلسه چهل و نهم

در این مطلب به مرور فیزیک پایه دوازدهم رشته تجربی می پردازیم.

مروری بر فیزیک پایه دوازدهم رشته تجربی + ویدیو

 

جلسه پنجاهم

در این مطلب به آموزش لوله های صوتی در فیزیک دوازدهم ریاضی می پردازیم.

لوله های صوتی در فیزیک دوازدهم ریاضی + ویدیو

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.