افزایش بیش از ۱۶۰ درصدی قیمت گوسفند زنده

قیمت یک کیلو گوسفند و بره زنده و گاو پرواری تابستان امسال نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۱۶۰.۵ و ١۴۴.٣ درصد افزایش داشته است.

به گزارش اینتیتر به نقل از مهر، در بخش غلات، فصل تابستان سال ١۴٠٢، متوسط قیمت گندم ١۴٣٧٠٨ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۵.۷ درصد افزایش داشته است. همچنین متوسط قیمت جو ٩٨٧۴۶ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴.۵ درصد کاهش داشته است.

در بخش حبوبات، در فصل تابستان سال ١۴٠٢، متوسط قیمت نخود با ۹.۲ درصد افزایش به ٣٨١٨١۵ ریال، همچنین متوسط قیمت عدس با ٣.۵ درصد کاهش به ۴۴٩٣۵٠ ریال رسیده است.

در بخش محصولات جالیزی، در ۳ ماهه دوم سال ١۴٠٢، متوسط قیمت هندوانه ٣٩٣٠٠ ریال و متوسط قیمت خربزه ٧۴٠٨١ ریال بوده است که به ترتیب نسبت به فصل تابستان سال قبل ۶۴.۴ و ١٠٢.٩ درصد افزایش داشته است. همچنین متوسط قیمت خیار ١٧٧٨٣٨ ریال بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٠٢.٠ درصد افزایش داشته است.

در بخش سبزیجات، در ۳ ماهه دوم سال ١۴٠٢، متوسط قیمت سیب زمینی ٩۵٨٠۶ ریال و متوسط قیمت گوجه فرنگی ۴٣۶۵۶ ریال بوده است که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶.۷ و ١٣.۵ درصد کاهش داشته است. همچنین متوسط قیمت پیاز با ٢۶.۶ درصد افزایش نسبت به تابستان سال قبل، به ۶۵۶٢٩ ریال رسیده است.در بخش محصولات علوفه‌ای، در تابستان ١۴٠٢، متوسط قیمت یونجه ۶٩٩٢۶ ریال بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۵.۹ درصد افزایش داشته است و متوسط قیمت کاه ١۶۶۴١ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣۴.٠ درصد کاهش داشته است.

در بخش میوه‌های هسته‌دار، در ۳ ماهه دوم سال ١۴٠٢، متوسط قیمت زردآلو ٢٧۵١٨٢، هلو ١٧٨٩٠٧ و آلبالو ٢٨۴٢۴٩ ریال بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۲۹.۰، ١٩.۶ و ۵٠.۵ درصد افزایش داشته است. به علاوه متوسط قیمت گیلاس با ٠.۶ درصد افزایش به ۵۶٨١٢١ ریال رسیده است.

در بخش میوه‌های دانه‌دار، در تابستان ١۴٠٢، متوسط قیمت سیب درختی ١٨٣۴٩٢ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵۱.۸ درصد افزایش داشته است. همچنین متوسط قیمت انگور ١۶٩٩٣٩ ریال بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣۵.۶درصد افزایش داشته است.

در بخش دامداری سنتی، در ۳ ماهه دوم سال ١۴٠٢، متوسط قیمت یک کیلوگرم گوسفند و بره زنده ١٩٣٨٣٢٧ ریال و متوسط قیمت یک کیلوگرم گاو پرواری زنده ١٨٧۶۶٣٣ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۱۶۰.۵ و ١۴۴.٣ درصد افزایش داشته است.در بخش فراورده‌های دامی سنتی، در تابستان ١۴٠٢، متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گوسفند ۴١۶۴١٢ ریال و متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گاو ١۴٨٢۵٨ ریال بوده که نسبت به فصل تابستان سال قبل به ترتیب ۷۳.۷ و ٢۵.٠ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در بخش هزینه خدمات ماشینی، در ۳ ماهه دوم سال ١۴٠٢، هزینه شخم زمین زراعی آبی ١۵٧۵۶٨۴٣ ریال در هر هکتار و هزینه شخم زمین زراعی دیم ١٠۶١٧۴٨٨ ریال در هر هکتار بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۷۳.۵ و ۶٢.٩ درصد افزایش داشته است.

در بخش دستمزد نیروی کار، در تابستان سال ١۴٠٢، متوسط دستمزد روزانه کارگر میوه چین مرد ٣٩٣۴٠٩۶ ریال بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۲.۹ درصد افزایش داشته است و متوسط دستمزد روزانه کارگر میوه چین زن ٢۶۴٣٣٠١ ریال بوده است که نسبت به فصل تابستان سال قبل ۵٠.٢ درصد افزایش داشته است.

در این فصل، متوسط دستمزد روزانه کارگر وجین کار و تنک کار مرد ۴٠۵٩٢٧٠ ریال و متوسط دستمزد روزانه کارگر وجین کار و تنک کار زن ٣٠۴٠١۶٢ ریال بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۴٧.٣ و ۴۴.٢ درصد افزایش نشان می‌دهد.

اینتیتر را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.