تلفن : ۲۲۳۰۵۶۸۱ – ۰۲۱

    تلفن همراه : ۶۵۱۸۸۲۶ – ۰۹۱۹

    روابط عمومی : info@intitr.net

    سردبیر : admin@intitr.net

     سازمان آگهی ها : ads@intitr.net