ایران باید به اندازه کافی از منافع سازمان اکو بهره ببرد

یک نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی گفت: صرف حضور ایران در اتحادیه ها و پیمان ها کفایت نمی کند، بلکه کشور باید از منافع آنها بهره ببرد.