به خدمات روانشناسی بیشتری در حرفه پرستاری نیاز داریم

دکتر عبادی در نشست خبری وزارت بهداشت به مناسب هفته پرستار گفت:مطالعات اخیر نشان داده است که به علت فشار ناشی از ماهیت سختی حرفه پرستاری که با همه گیری کرونا بیشتر هم شد، به خدمات روانشناسی بیشتری در این حوزه نیاز داریم.