جزایر سه‌گانه ایرانی، جزء لاینفک و ابدی خاک ایران است

ناصر کنعانی، جزایر سه گانه ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک را جزء لاینفک و ابدی خاک جمهوری اسلامی ایران دانست.