حقوق بازنشستگان از فردا قابل برداشت است/ حقوق ها افزایش یافت

مستمری شهریور ماه نخستین گروه از بازنشستگان تامین اجتماعی از بامداد فردا، دوشنبه بیست و یکم شهریور ماه قابل برداشت خواهد بود.