رشد اقتصادی فصلی به ۵ درصد رسیده است

سخنگوی دولت اعلام کرد: در ۱۰ سال گذشته میانگین رشد اقتصادی کشور صفر بود ،اما رشد اقتصادی فصلی به ۴/۵یا ۵ درصد رسیده است.