پول اینترنت با کیفیت را به مخابرات حکمت شعار می دهیم اما خدمات افتضاح دریافت می کنیم

مشتریان منطقه مخابراتی حکمت شعار از خدمات بی کیفیت و پاسخدهی ضعیف این منطقه مخابراتی شکایت کردند و گفتند: پول اینترنت با کیفیت را به مخابرات حکمت شعار می دهیم اما خدمات افتضاح دریافت می کنیم