طفره رفتن سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در خصوص توان ایران در ساخت پهپاد

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از پاسخگویی به توان ایران در تولید پهپاد طفره رفت.