محمدرضا فرزین، رییس جدید بانک مرکزی کیست؟

محمدرضا فرزین پس از برکناری صالح آبادی به عنوان رییس جدید بانک مرکزی انتخاب شد.