همسران زنان سیاست‌مدار ایرانی به چه کاری مشغول‌اند؟

سیاست در ایران مردانه است و این جمله را آمار تعداد زنان نقش‌آفرین در چند دهه گذشته هم نشان می‌دهد؛ اما در همین سیاست مردانه زنانی پا به میدان گذاشتند و در نقش اولین‌ها، کارنامه نسبتا قابل دفاعی هم از خود به‌جای گذاشتند.