حضور معلولان در جامعه در گروی چیست؟

زیرساخت‌های اجتماعی با تأثیر مستقیم بر رفاه اجتماعی، نقش موثری در کارایی و حضور اقشار گوناگون در جامعه دارند؛ هنگامی که زیرساخت برای هر گروه اجتماعی از جمله افراد دارای معلولیت غیرقابل دسترس باشد، حضور آن قشر در جامعه کمرنگ خواهد شد.