مصطفی تاجزاده در بیمارستان بستری شد

سیدمصطفی تاجزاده در بیمارستان بستری شد.